Xience Alpine
Xience Alpine
Xience Alpine
Xience Alpine

Xience Alpine

  • Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Everolimus dành cho can thiệp khó
  • XIENCE Alpine là một loại stent phủ thuốc (DES) everolimus (EES), được biết đến như một DES hàng đầu nhờ dữ liệu an toàn đáng kể. XIENCE Alpine được thiết kế cho can thiệp phức tạp.
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
  • Mã hàng hoá: Xience Alpine
Liên hệ chúng tôi